<< Edellinen Seuraava >>

Reumapotilaita

Titteli: Reumapotilaita

Kieli: Suomi

Julkaisuvuosi: 1983

Kustantaja: Otava

Päällys: Kauko Allén

Sivuja: 155


Takakannen teksti


Yksi sadasta suomalaisesta sairastaa reumaa, ja jokai-
sella heistä on oma tarinansa. Tämä kirja sisältää kah-
dentoista reumapotilaan tarinan, haastateltujen iät vaih-
televat seitsemästä seitsemäänkymmeneen vuoteen.

Joillekin sairaus seurauksineen tuntuu olevan kokonai-
nen ja lähes ainoa elämänsisältö, joillekin se näyttää ole-
van oppimestari elämänarvojen oikeaan suhteuttami-
seen. Toinen elää jatkuvassa surutyössä, toinen on sel-
viytynyt siitä suhteellisen helposti. Ihmisellä näyttää ole-
van pelivaraa juuri sen verran kuin hänen henkinen pää-
omansa ja oma elämänpiirinsä antavat myöten.

Ulkopuolinen tuki on kuitenkin useimmiten tarpeen.
Sen tulisi olla selviö kaikille terveys- ja sosiaalipalveluk-
sia tuottaville, mutta yhtä hyvin sairaan elämänpiiriin
kuuluvalle henkilölle. Kuuntelu ja keskustelu ovat tehok-
kaita lääkkeitä, ja paras tukija on usein henkilö, jolla on
sairaudesta omakohtaisia kokemuksia.

Kirja sisältää myös asiantuntijan puheenvuo-
rot. Toinen heistä on professori Veikko Laine, Reumasää-
tiön sairaalan pitkäaikainen ylilääkäri, nykyinen Reuma-
liiton puheenjohtaja ja toinen fil. tri Pirkko Kiviniemi, joka
työskentelee Reumasäätiön sairaalassa.

<< Edellinen Seuraava >>